Raport bieżący Nr 1/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o ofercie - Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Temat - Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych.

 

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych, dotyczące zdarzenia, które spowodowało obowiązek informacyjny.

Informacje przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

brak zgody na publikację danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, której łączna wartość w roku kalendarzowym 2012 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, dokonana przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen  (szt); Średnia cena transakcji (zł)
13 września 2012; Kupno; 1.173; 0,80
Razem; Kupno; 1.173; 0,80


5. Miejsce zawarcia transakcji

Oferta publiczna akcji serii K emitowanych przez Vistula Group S.A.

6. Tryb zawarcia transakcji

Zapis na akcje serii K

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 8 stycznia  2013 roku

 

Erwin Bakalarz

Prokurent