Raport bieżący Nr 11/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Zawarcie znaczącej umowy

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka“) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie („Fundusz“) znaczącej umowy - warunkowej ugody, na mocy której pod warunkami zawieszającymi, którymi są:
- nabycie przez Fundusz poniżej wymienionych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki; i 
- zapłata kwoty 114.902 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.
Fundusz umarza pozostałą część poniżej wymienionych wierzytelności.

Powyższa znacząca umowa dotyczy następujących wierzytelności:
1. Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 6.456 tys. złotych;
2. Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 125.357 tys. złotych
3. Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm., pomiędzy BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 23.083 tys. złotych.

Ponadto Spółka zawarła w dniu 26 lipca 2013 r. warunkowe ugody:
1. z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata kwoty: 1.869 tys.  złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 2.967 tys. złotych.
2. z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata kwoty 500 tys.  złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczenia zobowiązań kredytowych udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 11.237 tys. złotych.

Wszystkie powyższe umowy zawierają  postanowienie uzależniające ich skuteczność od wykonania pozostałych wyżej wymienionych umów.

Spółka zamierza pozyskać finansowanie dla celów powyższych transakcji ze środków pochodzących z emisji nowych akcji serii M, co do których o podjęciu uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz ze środków pochodzących z planowanej emisji obligacji serii D o wartości nominalnej do 140.000 tys. złotych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.

Mateusz Żmijewski

Wiceprezes Zarządu