Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat : Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 15 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie („PRO AUDIT”), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 do:

a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2014 r.– 30.06.2014 r. oraz  przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2014 r. – 30.06.2014 r.

b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. oraz badania  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2014 r. –31.12.2014 r.

Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT zostanie zawarta na rok obrotowy 2014.

Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011, 2012 i 2013 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, i 2013.

Ponadto, w związku z warunkami emisji obligacji Spółki serii D, PRO AUDIT przeprowadził weryfikację jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za III kwartał 2013 roku oraz za I kwartał 2014 roku, na potrzeby raportowania do agenta emisji obligacji tj. Alior Bank S.A.