Aktualności

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

VRG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

informuje

o zamiarze sprzedaży za cenę wywoławczą nie niższą niż 509.000 zł (pięćset dziewięć tysięcy złotych), nieruchomości lokalowej, tj. stanowiącej odrębną własność lokalu niemieszkalnego nr U1, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku przy ul. Józefińskiej 5 w Krakowie o powierzchni 46,2 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00316073/5 wydanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 227/10000, objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00006044/7 wydanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  („Nieruchomość”). W skład Nieruchomości wchodzą następujące pomieszczenia: wiatrołap, pracownia, przedsionek, wc, magazyn i pomieszczenie socjalne.

Zbycie udziału w Nieruchomości nastąpi w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego – ofertowego, zgodnie z regulaminem przetargu („Regulamin”), z którego treścią można zapoznać się pod adresem: Kraków, ul. Pilotów 10 .

Dodatkowe informacje na temat wskazanej wyżej Nieruchomości oraz na temat kwestii określonych w Regulaminie można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 609 505 777 w dni robocze w godz. 10.00-16.00. Zapytania dotyczące nieruchomości można kierować także na adres e-mail: sekretariat@vrg.pl. Przedmiotową Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem 609 505 777.

Oferty pisemne należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Nieruchomość lokalowa w Krakowie ” na adres: Biuro Zarządu VRG S.A., 31-462 Kraków, ul. Pilotów 10 do dnia 26 czerwca  2023 r.

Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oferenta,

b) adres (siedzibę) oferenta,

c) datę sporządzenia oferty,

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,

e) oferowaną cenę netto (plus VAT, o ile wystąpi w przypadku deklaracji o rezygnacji ze zwolnienia z VAT),

f) dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),

g) w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych oferenta na uczestnictwo oferenta w przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich oferenta lub innych aktów korporacyjnych oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane;

h)  w przypadku, gdy przypadki wskazane w pkt g) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo oferenta w przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane.

Wraz ze złożeniem oferty, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 50.900,00 złotych na rachunek VRG S.A. o numerze: 91 1020 2313 0000 3402 0481 7211. Wadium musi zostać wpłacone (za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VRG S.A. kwotą wadium) przed upływem terminu złożenia oferty, tj. przed dniem 26 czerwca 2023 roku, a potwierdzenie wpłaty wadium powinno stanowić załącznik do oferty. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży udziału w Nieruchomości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, przepada w szczególności, gdy (i) oferent ten uchyli się od zawarcia umowy, (ii) oferent ten odstąpi od umowy, (iii) oferent ten uchybi terminowi zawarcia umowy, (iv) oferent ten odmówi uiszczenia ceny, (v) zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę z przyczyn, za które oferent, który przetarg wygrał, ponosi odpowiedzialność. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Regulamin.

Dodatkowo, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących oferenta, VRG S.A. przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

Wadium zwraca się oferentom po odwołaniu lub zakończeniu Przetargu,

z wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który przetarg wygrał. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji. Termin na zwrot wadium wynosi 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przetargu.

Zbycie przedmiotu sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług (VAT).  W przypadku  sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT, strony transakcji mogą zrezygnować ze zwolnienia, wówczas cena wywoławcza stanowi cenę netto, która podlega podwyższeniu o podatek VAT.

Oferty zostaną otwarte przez VRG S.A. w terminie 27 czerwca 2023 roku.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Spółka przystępuje do transakcji po złożeniu ceny sprzedaży (pomniejszonej o wadium) do depozytu notarialnego kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółkę przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, chyba że zostanie uzgodnione inne zabezpieczenie płatności ceny.

VRG S.A. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami oraz swobodnego wyboru oferenta lub oferentów, z którymi takie rokowania będą prowadzone, a także odstąpienia od rozpatrywania otrzymanych ofert lub odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Media