Aktualności

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowych

VRG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

informuje

o zamiarze sprzedaży prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych (grunty rolne):

a) Działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2459, 2460/1, 2460/2 o łącznej powierzchni 0,7800 ha położonych w miejscowości Klatka w gminie Wieruszów w województwie łódzkim, wpisanych w Księdze Wieczystej Nr SR1W/00083974/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, („Nieruchomość 1”), w tym:

- działki ewidencyjnej nr 2459 o łącznej powierzchni 0,3200 ha za cenę nie niższą niż 198.000,00 zł netto,

- działki ewidencyjnej nr 2460/1 o łącznej powierzchni 0,2700 ha za cenę nie niższą niż 167.000,00 zł netto,

- działki ewidencyjnej nr 2460/2 o łącznej powierzchni 0,1900 ha za cenę nie niższą niż 117.000,00 zł netto.

b) Działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2461 o powierzchni 1,0000 ha położonej w miejscowości Klatka w gminie Wieruszów w województwie łódzkim, wpisanej w Księdze Wieczystej Nr SR1W/00114538/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, („Nieruchomość 2”), za cenę nie niższą niż 616.000,00 zł netto. Nieruchomość 2 podlega regulacji z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

c) Działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2264 o powierzchni 0,2253 ha położonej w miejscowości Wieruszów w gminie Wieruszów w województwie łódzkim, wpisanej w Księdze Wieczystej Nr SR1W/00114537/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, („Nieruchomość 3”), za cenę nie niższą niż 117.000,00 zł netto.

 

Nieruchomość 1 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne.

Nieruchomość 2 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne.

Nieruchomość 3 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne.

Zbycie „Nieruchomości 1”, „Nieruchomości 2”, „Nieruchomości 3” zwanych razem „Nieruchomość” nastąpi w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego zgodnie z regulaminem przetargu („Regulamin”), z którego treścią można zapoznać się pod adresem: Kraków, ul. Pilotów nr 10.

Spółka dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub na kilka z wymienionych powyżej Nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat Nieruchomości oraz na temat kwestii określonych w Regulaminie można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 609 505 777 w dni robocze w godz. 10.00-16.00. Zapytania dotyczące nieruchomości można kierować także na adres e-mail: sekretariat@vrg.pl.

Spółka nie wymaga uzyskania wcześniejszej zgody na oglądanie Nieruchomości.

Oferty pisemne należy przesyłać przesyłką pocztowa lub kurierską albo dostarczać osobiście w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Nieruchomość – Wieruszów” na adres: VRG S.A., Biuro Zarządu, 31-462 Kraków, ul. Pilotów 10 – do dnia 19 czerwca 2023 r.

Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oferenta,

b) adres (siedzibę) oferenta,

c) datę sporządzenia oferty,

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,

e) oferowaną cenę netto (plus VAT, o ile wystąpi w przypadku deklaracji o rezygnacji ze zwolnienia z VAT),

f) dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),

g) w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych oferenta na uczestnictwo oferenta w przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich oferenta lub innych aktów korporacyjnych oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane;

h) w przypadku, gdy przypadki wskazane w pkt g) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo oferenta w przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane.

 

Wraz ze złożeniem oferty, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w formie pieniężnej według poniższych zasad:

a) dla działki nr 2459 w kwocie 19.800,00 zł,

b) dla działki nr 2460/1 w kwocie 16.700,00 zł,

c) dla działki nr 2460/2 w kwocie 11.700,00 zł,

d) dla działki nr 2461 w kwocie 61.600,00 zł,

e) dla działki nr 2264 w kwocie 11.700,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną z w/w działek Oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości sumy odpowiednich kwot wymienionych powyżej. Wadium winno być wpłacone   na rachunek bankowy VRG S.A. o numerze: 91 1020 2313 0000 3402 0481 7211. Wadium musi zostać wpłacone (za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego kwotą wadium) przed upływem terminu złożenia oferty, tj. najpóźniej w dniu 19 czerwca 2023 roku, a potwierdzenie wpłaty wadium powinno stanowić załącznik do oferty. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, przepada w szczególności, gdy (i) oferent ten uchyli się od zawarcia umowy, (ii) oferent ten odstąpi od umowy, (iii) oferent ten uchybi terminowi zawarcia umowy, (iv) oferent ten odmówi uiszczenia ceny, (v) zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę z przyczyn, za które oferent, który przetarg wygrał, ponosi odpowiedzialność. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Regulamin.

Wadium zwraca się oferentom po odwołaniu lub zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który przetarg wygrał. Wadium zwracane jest w wysokości nominalnej (bez oprocentowania). Wadium nie podlega waloryzacji. Termin na zwrot wadium wynosi 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia przetargu.

Zbycie przedmiotu sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług (VAT).  W przypadku sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT, strony transakcji mogą zrezygnować ze zwolnienia, wówczas cena stanowi cenę netto, która podlega podwyższeniu o podatek VAT.

Oferty zostaną otwarte przez VRG S.A. w terminie 20 czerwca 2023 r.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

VRG S.A. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami oraz swobodnego wyboru oferenta lub oferentów, z którymi takie rokowania będą prowadzone, a także odstąpienia od rozpatrywania otrzymanych ofert lub odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Media